Правила и условия

Член 1 Общи

Тези правила и условия се прилагат за всяка оферта, оферта и споразумение между нас, наричани по-долу „Изпълнител“, и Клиент, за който Изпълнителят е декларирал тези правила и условия за приложими, доколкото страните не са се отклонили от тези правила и условия * изрично и писмено.

*Настоящите правила и условия се прилагат и за действия на трети страни, ангажирани от Изпълнителя в контекста на заданието.

Тези общи условия са разписани и за служителите на Изпълнителя и неговото ръководство.
Приложимостта на всяка покупка или други условия на Клиента се отхвърля изрично.

Ако една или повече разпоредби в тези общи условия са в даден момент изцяло или частично нищожни или трябва да бъдат анулирани, останалите разпоредби на тези общи условия ще останат напълно приложими. След това Изпълнителят и Клиентът ще започнат консултации, за да се договорят за нови разпоредби, които да заменят невалидните или анулираните разпоредби, като целта и обхватът на първоначалните разпоредби ще бъдат взети предвид във възможно най-голяма степен.

Ако има някаква несигурност относно тълкуването на една или повече разпоредби от тези общи условия, обяснението трябва да бъде „в духа“ на тези разпоредби.

Ако между страните възникне ситуация, която не е уредена в настоящите общи условия, тази ситуация трябва да се прецени в съответствие с духа на тези общи условия.

Ако Изпълнителят не винаги изисква стриктно спазване на тези правила и условия, това не означава, че разпоредбите им не са приложими или че Изпълнителят би загубил правото да изисква стриктно спазване на разпоредбите на тези условия в други случаи .

Член 2 Оферти, оферти

Всички оферти и оферти от страна на Изпълнителя са необвързващи, освен ако в офертата не е посочен срок за приемане. Ако не е зададен период за приемане, офертата винаги ще изтече след 30 дни.

Изпълнителят не може да бъде държан за своите оферти или оферти, ако Клиентът може разумно да разбере, че офертите или офертите, или част от тях, съдържат очевидна грешка или грешка.

Цените, посочени в оферта или оферта, не включват ДДС и други държавни такси, всички разходи, които трябва да бъдат направени в контекста на споразумението, включително разходи за пътуване и настаняване, транспортни и административни разходи, освен ако не е посочено друго.
Ако приемането се отклонява (независимо дали по незначителни точки) от офертата, включена в офертата или предложението, Изпълнителят няма да бъде обвързан от него. Тогава споразумението няма да бъде сключено в съответствие с това отклонение от приемането, освен ако Изпълнителят не посочи друго.

Съставната оферта не задължава Изпълнителя да изпълни част от заданието срещу съответна част от посочената цена. Офертите или офертите не се прилагат автоматично за бъдещи поръчки.

Член 3 Продължителност на договора, периоди на изпълнение, прехвърляне на риска, изпълнение и изменение на споразумението, увеличение на цената

Договорът между Изпълнителя и Клиента се сключва за определен период от време, освен ако естеството на договора не налага друго или страните изрично са уговорили друго в писмен вид.

Ако е договорен или уточнен срок за извършване на определени дейности или за доставка на определени стоки, това никога не е строг срок. Ако даден срок е надвишен, Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя писмено за неизпълнение. На Изпълнителя трябва да бъде предложен разумен период от време, за да продължи да изпълнява споразумението.

Изпълнителят ще изпълни споразумението според своите знания и способности и в съответствие с изискванията за добро изпълнение. Всичко това на базата на познатото по онова време ниво на техниката.

Изпълнителят има право определени дейности да бъдат извършвани от трети лица. Приложимостта на член 7:404, 7:407, параграф 2 и 7:409 от Нидерландския граждански кодекс е изрично изключена.

Ако работата се извършва от Изпълнителя или трети страни, ангажирани от Изпълнителя в контекста на възлагането на местоположението на Клиента или на място, посочено от Клиента, Клиентът ще предостави съоръженията, разумно желани от тези служители безплатно.

Изпълнителят има право да изпълни договора на различни етапи и да фактурира отделно изпълнената част.

Ако споразумението се изпълнява на етапи, Изпълнителят може да спре изпълнението на онези части, които принадлежат към следваща фаза, докато Клиентът не одобри писмено резултатите от предходната фаза.

Клиентът ще гарантира, че всички данни, за които Изпълнителят посочи, че са необходими или за които Клиентът разумно трябва да разбере, че са необходими за изпълнение на договора, се предоставят на Изпълнителя своевременно. Ако информацията, необходима за изпълнението на договора, не е била предоставена на Изпълнителя в срок, Изпълнителят има право да спре изпълнението на договора и/или да начисли на Клиента допълнителните разходи, произтичащи от забавянето, съгласно тогавашните обичайни ставки. Периодът на изпълнение не започва, докато Клиентът не предостави данните на Изпълнителя. Изпълнителят не носи отговорност за вреди от каквото и да е естество, поради това, че Изпълнителят е разчитал на невярна и/или непълна информация, предоставена от Клиента.

Ако по време на изпълнение на договора се окаже, че е необходимо той да бъде променен или допълнен за правилното изпълнение, страните ще пристъпят към коригиране на договора своевременно и при взаимни консултации. Ако естеството, обхватът или съдържанието на договора, независимо дали по искане или инструкция на Клиента, на компетентните органи и т.н., се промени и договорът се промени в качествено и/или количествено отношение в резултат на това, това може да има последствия за първоначално договореното. В резултат на това първоначално договорената сума може да бъде увеличена или намалена. Изпълнителят ще предостави оферта възможно най-рано. Изменението на договора може да промени и първоначално определения срок на изпълнение. Клиентът приема възможността за промяна на договора, включително промяна в цената и срока на изпълнение.

Ако договорът бъде изменен, включително допълнение, Изпълнителят има право да го изпълни само след одобрение от упълномощеното лице в рамките на Изпълнителя и Клиентът се е съгласил с цената и другите условия, посочени за изпълнението, включително включително времето да се определи времето, в което ще бъде изпълнено. Неизпълнението или незабавното изпълнение на измененото споразумение не представлява нарушение на договора от страна на Изпълнителя и не е причина Клиентът да прекрати или анулира договора.

Без да е в нарушение, Изпълнителят може да откаже искане за изменение на споразумението, ако това може да има качествени и/или количествени последици, например за работата, която трябва да бъде извършена, или за стоките, които трябва да бъдат доставени в този контекст.
Ако Клиентът е в нарушение на правилното изпълнение на това, което е длъжен към Изпълнителя, тогава Клиентът е отговорен за всички щети от страна на Изпълнителя, причинени пряко или косвено в резултат на това.

Ако Изпълнителят договори фиксирана такса или цена с Клиента, Изпълнителят въпреки това има право по всяко време да увеличи тази такса или цена, без Клиентът да има право да разтрогне споразумението поради тази причина, ако увеличението на цената произтича от правомощие или задължение по закон или разпоредби или е причинено от увеличение на цената на суровините, заплатите и т.н. или на други основания, които не са били разумно предвидими при сключване на споразумението.

Ако увеличението на цената, различно от резултат от изменение на споразумението, надвишава 10% и се случи в рамките на три месеца след сключването на споразумението, тогава само Клиентът, който се позовава на дял 5, раздел 3 от книга 6 от Нидерландския граждански кодекс има право да прекрати договора, като го прекрати писмено, освен ако тогава Изпълнителят все още желае да изпълни договора въз основа на първоначално договорената сума;
ако увеличението на цената е резултат от правомощие или задължение на Изпълнителя съгласно закона;
ако е уговорено, че доставката ще се извърши повече от три месеца след сключване на договора;
или при доставка на артикул, ако е уговорено, че доставката ще се извърши повече от три месеца след покупката.

Член 4 Спиране, прекратяване и предсрочно прекратяване на споразумението

Изпълнителят има право да спре изпълнението на задълженията или да развали договора, ако Клиентът не изпълни, не напълно или ненавременно задълженията по договора, след сключването на договора Изпълнителят узнае за основателни обстоятелства да се опасява, че Клиентът няма да изпълни задълженията си, ако от Клиента е било поискано да предостави гаранция за изпълнение на задълженията си по договора, когато договорът е сключен, и тази гаранция не е предоставена или е недостатъчна или ако поради забавянето на част от Клиента вече не може да се изисква от Изпълнителя да спазва споразумението при първоначално договорените условия.

Освен това, Изпълнителят е упълномощен да разтрогне споразумението, ако възникнат обстоятелства, които са от такова естество, че изпълнението на споразумението е невъзможно, или ако възникнат други обстоятелства, които са от такова естество, че непроменено поддържане на споразумението не може разумно да се очаква от Изпълнителя. ..

При прекратяване на договора исковете на Изпълнителя към Клиента са незабавно дължими. Ако Изпълнителят преустанови изпълнението на задълженията си, той ще запази претенциите си по закона и договора.
Ако Изпълнителят пристъпи към спиране или прекратяване, той по никакъв начин не е длъжен да плати обезщетение за щети и разходи, възникнали по какъвто и да е начин в резултат на това.

Ако прекратяването се дължи на Клиента, Изпълнителят има право на обезщетение за щетите, включително разходите, произтичащи пряко или косвено.
Ако Клиентът не изпълни задълженията си, произтичащи от споразумението, и това неспазване оправдава прекратяването, Изпълнителят има право да развали споразумението незабавно и с незабавен ефект, без задължение от негова страна да плати обезщетение или обезщетение, докато Клиентът, под неизпълнение, но се изисква компенсация или обезщетение.
Ако договорът бъде прекратен преждевременно от Изпълнителя, Изпълнителят, след консултация с Клиента, ще уреди прехвърлянето на работата, която все още предстои да бъде извършена, на трети страни. Това освен ако анулирането се дължи на Клиента. Ако прехвърлянето на работата включва допълнителни разходи за Изпълнителя, те ще бъдат за сметка на Клиента. Клиентът е длъжен да заплати тези разходи в рамките на горепосочения срок, освен ако Изпълнителят не посочи друго.

В случай на ликвидация, (заявление за) спиране на плащането или несъстоятелност, на запор - ако и доколкото запорът не е вдигнат в рамките на три месеца - за сметка на Клиента, на разсрочване на дълга или всяко друго обстоятелство в резултат на от които Клиентът вече не може свободно да се разпорежда със своите активи, Изпълнителят е свободен да прекрати споразумението незабавно и с незабавен ефект или да анулира поръчката или споразумението, без каквото и да е задължение от своя страна за плащане на обезщетение или обезщетение.

В този случай претенциите на Изпълнителя към Клиента са незабавно изискуеми.

Ако Клиентът анулира изцяло или частично направена поръчка, извършената работа и поръчаните или подготвените за нея стоки, увеличени с всички разходи за доставка, преместване и доставка и работното време, запазено за изпълнение на договора. , ще бъдат платени изцяло, за да бъдат таксувани на Клиента.

Член 5 Непреодолима сила

Изпълнителят не е длъжен да изпълни каквото и да е задължение към Клиента, ако е възпрепятстван да го направи в резултат на обстоятелство, което не може да бъде вменено във вина и не е за негова сметка по силата на закон, правен акт или общоприето изгледи.

В тези общи условия непреодолима сила означава, в допълнение към това, което се разбира в това отношение от закона и съдебната практика, всички външни причини, предвидени или непредвидени, върху които Изпълнителят не може да окаже влияние, но в резултат на които Изпълнителят не може да изпълнява задълженията си.. Това включва стачки в компанията на Изпълнителя или трети страни. Изпълнителят също има право да се позове на непреодолима сила, ако обстоятелството, което възпрепятства (по-нататъшното) изпълнение на споразумението, настъпи след като Изпълнителят е трябвало да изпълни задължението си.

Изпълнителят може да спре изпълнението на задълженията по договора през периода, в който продължават форсмажорните обстоятелства. Ако този период продължи по-дълго от [object Object], тогава всяка от страните има право да развали договора, без да е задължена да плаща обезщетение за щети на другата страна.

Доколкото Изпълнителят вече е изпълнил частично задълженията си по договора към момента на възникване на непреодолимата сила или ще може да ги изпълни и изпълнената или предстои да бъде изпълнена част има самостоятелна стойност, Изпълнителят има право да бъде фактуриран отделно. Клиентът е длъжен да заплати тази фактура като отделно споразумение.

Член 6 Разходи за плащане и събиране

Плащането винаги трябва да се извършва в рамките на [Обект обект] след датата на фактурата, по начин, посочен от Изпълнителя, и във валутата, в която е направена фактурата, освен ако не е посочено друго писмено от Изпълнителя.

Изпълнителят има право да фактурира периодично.

Ако Клиентът не плати фактура навреме, Клиентът ще бъде в забава по силата на закона. Тогава Клиентът дължи законната лихва. Лихвите върху дължимата и дължима сума ще се изчисляват от момента, в който Клиентът изпадне в забава до момента на плащане на цялата дължима сума.

Изпълнителят има право извършените от Клиента плащания да отидат първо за намаляване на разходите, след това за намаляване на натрупаната лихва и накрая за намаляване на главницата и натрупаната лихва. Изпълнителят може, без да е в неизпълнение в резултат на това, да откаже предложение за плащане, ако Клиентът посочи различен ред за разпределяне на плащането. Изпълнителят може да откаже пълно изплащане на главницата, ако не бъдат платени и начислените и натрупани лихви и разходи за събиране.

Клиентът никога няма право да прихваща сумата, която дължи на Изпълнителя. Възраженията по сумата на фактура не спират задължението за плащане. Клиентът, който няма право да обжалва в раздел 6.5.3 (членове 231 до 247, книга 6 от Нидерландския граждански кодекс), също няма право да спре плащането на фактура по друга причина.

Ако Клиентът е в забава или неизпълни (навременно) своите задължения, тогава всички разумни разходи, направени за получаване на плащане извън съда, ще бъдат поети от Клиента. Извънсъдебните разноски се изчисляват въз основа на това, което е обичайно в холандската практика за събиране, понастоящем методът на изчисление съгласно Rapport Voorwerk II. Въпреки това, ако Изпълнителят е направил по-високи разходи за събиране, които са били разумно необходими, действително направените разходи ще отговарят на изискванията за възстановяване. Всички възникнали съдебни и изпълнителни разходи също ще бъдат възстановени от Клиента. Клиентът дължи и лихва върху дължимите разходи по инкасо.

Член 7 Запазване на правото на собственост

Стоките, доставени от Изпълнителя в рамките на договора, остават собственост на Изпълнителя, докато Клиентът не изпълни надлежно всички задължения по сключеното(ите) споразумение(я) с Изпълнителя.

Стоките, доставени от Изпълнителя, които попадат под запазване на собствеността съгласно параграф 1, не могат да бъдат препродавани и никога не могат да бъдат използвани като средство за плащане. Клиентът няма право да залага или обременява по какъвто и да е друг начин това, което попада в обхвата на запазването на правото на собственост.

Клиентът трябва винаги да прави всичко, което разумно може да се очаква от него, за да защити правата на собственост на Изпълнителя.

Ако трети лица изземат доставените стоки със запазено право на собственост или желаят да установят или упражнят права върху тях, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя за това. Освен това Клиентът се задължава да застрахова стоките, доставени със запазено право на собственост и да ги държи застраховани срещу пожар, експлозия и щети от вода, както и срещу кражба и да предостави полицата на тази застраховка на разположение на Изпълнителя за проверка при първо поискване. При евентуално плащане от застраховката, Изпълнителят има право на тези плащания. Доколкото е необходимо, Клиентът се задължава по отношение на Изпълнителя предварително да сътрудничи с всичко, което може (изглежда да е) необходимо или желателно в този контекст.

В случай, че Изпълнителят желае да упражни правата си на собственост, посочени в този член, Клиентът дава безусловно и неотменимо разрешение предварително на Изпълнителя и трети лица, определени от Изпълнителя, да влязат във всички тези места, където се намира имуществото на Изпълнителя и да го вземе обратно..

Член 8 Гаранции, проучвания и рекламации, давностен срок

Стоките, които трябва да бъдат доставени от Изпълнителя, отговарят на обичайните изисквания и стандарти, които разумно могат да бъдат определени към момента на доставката и за които са предназначени при нормална употреба в Холандия. Гаранцията, посочена в тази статия, се прилага за артикули, предназначени за употреба в Холандия. Когато се използва извън Холандия, Клиентът трябва да провери дали използването му е подходящо за използване там и дали отговаря на поставените за него условия. В този случай Изпълнителят може да постави други гаранционни и други условия по отношение на стоките, които трябва да бъдат доставени или работата, която трябва да бъде извършена.

Гаранцията, посочена в параграф 1 от този член, се прилага за период от [object Object] след доставката, освен ако естеството на доставеното не налага друго или страните не са се споразумели друго. Ако гаранцията, предоставена от Изпълнителя, се отнася до артикул, който е произведен от трета страна, тогава гаранцията е ограничена до тази, предоставена от производителя на артикула, освен ако не е посочено друго.

Всяка форма на гаранция ще изтече, ако дефект е възникнал в резултат на или произтича от неразумна или неправилна употреба или употреба след изтичане на срока на годност, неправилно съхранение или поддръжка от страна на Клиента и/или от трети страни, когато, без писмено разрешение от Изпълнителя, Клиента или трети страни са направили или са се опитали да направят промени в артикула, към него са прикачени други артикули, които не е необходимо да бъдат прикрепени към него или ако те са обработени или обработвани по начин, различен от предписаният.

Клиентът също така няма право на гаранция, ако дефектът е причинен от или е резултат от обстоятелства, върху които Изпълнителят не може да повлияе, включително метеорологични условия (като, но не само, екстремни валежи или температури) и т.н.

Клиентът е длъжен да прегледа или да предостави преглед на доставената стока незабавно в момента, в който стоката му бъде предоставена или е извършена съответната работа. При това Клиентът следва да провери дали качеството и/или количеството на доставената стока отговаря на договореното и отговаря на изискванията, които страните са договорили в тази насока. Всички видими дефекти трябва да бъдат докладвани на Изпълнителя в писмен вид в рамките на [object Object] след доставката. Всички невидими дефекти трябва да бъдат докладвани на Изпълнителя в писмен вид незабавно, но при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни след откриването им. Протоколът трябва да съдържа възможно най-подробно описание на дефекта, за да може Изпълнителят да реагира адекватно. Клиентът трябва да даде възможност на Изпълнителя да проучи жалба или да поиска тя да бъде проучена.

Ако Клиентът се оплаче навреме, това не спира задължението му за плащане. В този случай Клиентът също остава длъжен да закупи и заплати останалите поръчани артикули и това, което е възложил на Изпълнителя.
Ако по-късно бъде докладван дефект, Клиентът вече няма да има право на ремонт, замяна или обезщетение.

Ако се установи, че даден артикул е дефектен и в това отношение е направена рекламация своевременно, Изпълнителят ще изпрати дефектния артикул в разумен период от време след връщането му или, ако връщането не е разумно възможно, писмено уведомяване за дефекта от страна на Клиента, по преценка на Изпълнителя. , замяна или организиране на ремонта му или плащане на компенсация за замяна за това на Клиента. В случай на замяна, Клиентът е длъжен да върне заменения артикул на Изпълнителя и да прехвърли собствеността върху него на Изпълнителя, освен ако Изпълнителят не посочи друго.

Ако се установи, че рекламацията е неоснователна, възникналите в резултат на това разходи, включително разходите за проучване, направени от Изпълнителя в резултат на това, ще бъдат изцяло поети от Клиента.

След изтичане на гаранционния период всички разходи за ремонт или подмяна, включително администриране, разходи за доставка и повикване, ще бъдат начислени за сметка на Клиента.
Противно на законоустановените давностни срокове, давностният срок за всички искове и защити срещу Изпълнителя и третите страни, участващи от Изпълнителя в изпълнението на споразумение, е [обект Обект].

Член 9 Отговорност

Ако Изпълнителят носи отговорност, тази отговорност е ограничена до това, което е уредено в тази разпоредба.

Изпълнителят не носи отговорност за щети от каквото и да е естество, причинени от факта, че Изпълнителят е разчитал на невярна и/или непълна информация, предоставена от или от името на Клиента.

Ако Изпълнителят трябва да бъде отговорен за каквито и да било щети, тогава отговорността на Изпълнителя е ограничена до максимум веднъж фактурната стойност на поръчката или поне до тази част от поръчката, за която се отнася отговорността.
Отговорността на Изпълнителя във всеки случай винаги е ограничена до размера на плащането от неговия застраховател, ако е приложимо.

Изпълнителят носи отговорност само за преки щети.

Преките щети се разбират изключително като разумни разходи за определяне на причината и степента на щетите, доколкото определянето се отнася до щети по смисъла на тези правила и условия, всички разумни разходи, направени за отстраняване на дефектното изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, отговарят , доколкото те могат да бъдат приписани на Изпълнителя и разумни разходи, направени за предотвратяване или ограничаване на щети, доколкото Клиентът докаже, че тези разходи са довели до ограничаване на преките щети, както е посочено в тези общи условия. Изпълнителят никога не носи отговорност за непреки щети, включително косвени щети, пропуснати ползи, загубени спестявания и щети поради прекъсване на дейността.

Ограниченията на отговорността, включени в този член, не се прилагат, ако щетата се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Изпълнителя или неговите подчинени ръководители.

Член 10 Обезщетение

Клиентът обезщетява Изпълнителя срещу всякакви претенции от трети страни, които са претърпели вреди във връзка с изпълнението на договора и причината за които може да бъде приписана на други, различни от Изпълнителя. Ако Изпълнителят е подведен под отговорност от трети лица на това основание, Клиентът е длъжен да съдейства на Изпълнителя както в съда, така и извън него и незабавно да направи всичко, което може да се очаква от него в този случай. Ако Клиентът не успее да вземе адекватни мерки, Изпълнителят има право да направи това сам без предизвестие за неизпълнение. Всички разходи и щети от страна на Изпълнителя и трети лица, произтичащи от това, са изцяло за сметка и риск на Клиента.

Член 11 Интелектуална собственост

Изпълнителят си запазва правата и правомощията, на които има право съгласно Закона за авторското право и други закони и разпоредби за интелектуална собственост. Изпълнителят има право да използва знанията, придобити при изпълнението на договора, и за други цели, доколкото не се разкрива строго поверителна информация на Клиента на трети лица.

Член 12 Приложимо право и спорове

Холандското законодателство се прилага изключително за всички правоотношения, по които Изпълнителят е страна, дори ако дадено задължение е изцяло или частично изпълнено в чужбина или ако страната, участваща в правоотношението, има местоживеене там. Приложимостта на Виенската конвенция за продажбите е изключена.

Съдът по местонахождението на Изпълнителя има изключителна юрисдикция да разглежда спорове, освен ако законът не предвижда друго. Независимо от това, Изпълнителят има право да отнесе спора до компетентния съд съгласно закона.

Страните ще обжалват пред съдилищата само след като са положили всички усилия за уреждане на спор чрез взаимни консултации.

Член 13 Местоположение и изменение на общите условия

Тези правила и условия са регистрирани в Търговската камара.

Винаги се прилага последната подадена версия или версията, която е била в сила към момента на формиране на правоотношението с Изпълнителя.

Холандският текст на общите условия винаги е решаващ за тълкуването им.